disclaimer

1. Algemeen

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.co-immo.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere dienst aangeboden door CO IMMO met maatschappelijke zetel (hierna “CO IMMO” of “Wij” of “Ons”) Van Frachenlaan 10, 1820 Steenokkerzeel, met ondernemingsnummer 0823.665.404, eigenaar en beheerder van de Website.

Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van - bezoek en/of gebruik van - de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden  heeft gelezen en aanvaard.

Elke opdracht tot verkoop of verhuur die aan een makelaar die deel uitmaakt van de CO IMMO samenwerking wordt gegeven moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de makelaar en wordt uitsluitend beheerst door de bepalingen van die overeenkomst.

Huidige Algemene gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene voorwaarden worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde raadplegen via www.co-immo.be.

CO IMMO behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

CO IMMO is een samenwerking tussen juridisch en financieel onafhankelijke makelaars. CO IMMO is bijgevolg een netwerk dat zelf geen bedrijvigheid als makelaar uitoefent noch winsten nastreeft. CO IMMO sluit bijgevolg zelf geen overeenkomsten met klanten af. Elke onafhankelijke makelaar die deel uitmaakt van de CO IMMO samenwerking is een door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) erkende vastgoedprofessional, die het beroep uitoefent volgens de deontologische principes van de Plichtenleer.

Verdere informatie over het BIV, de deontologische principes en de Plichtenleer zijn te raadplegen op https://www.biv.be/ of via 
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel (België)
Telefoon: +32 2 505 38 50
E-mail: info@biv.be

De volgende kantoren maken deel uit van CO IMMO :

CO IMMO Glabbeek
Tiensesteenweg 140 D
3380 Glabbeek
Ondernemingsnummer: BE 0876 823 679
RPR Leuven
Waarborgorganisme derdengelden: Belfius BE07 0689 37 99 39 66
Vicky Dewitte - Vastgoedmakelaar-bemiddelaar: 505.317
0474/ 293 793
info.glabbeek@CO-IMMO.be

CO IMMO Wemmel - Grimbergen - Brussel 
Markt 38
1780 Wemmel
Ondernemingsnummer: BE 0890.120.104
RPR Brussel
Waarborgorganisme derdengelden: AXA BE22 7503 2490 0147
Kristel Van Belle - Vastgoedmakelaar-bemiddelaar: 504.421 - België
0496/78 01 20
info.grimbergen@CO-IMMO.be

CO IMMO Leuven Heverlee
Naamsesteenweg 531
3001 Leuven
Ondernemingsnummer: BE 0822.961.559
RPR Leuven
Waarborgorganisme derdengelden: KBC BE17 7340 2829 6121
Kris Bellefroid - Vastgoedmakelaar-bemiddelaar: 505.533 - België
0496/38 84 88
kris@CO-IMMO.be

CO IMMO Steenokkerzeel
Van Frachenlaan 10
1820 Steenokkerzeel
Ondernemingsnummer: BE 0899.709.444
RPR Brussel
Waarborgorganisme derdengelden: AXA BE11 7503 3880 0348
Annick Puttemans - Vastgoedmakelaar-bemiddelaar: 505.321 - België
0491/25 31 78
info.steenokkerzeel@CO-IMMO.be

 

2. Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. CO IMMO is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis. CO IMMO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.CO-IMMO.be en in andere gegevensdragers.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CO IMMO. 

Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van CO IMMO.

Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door CO IMMO.

Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht) overschrijden.

 

3. Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden.  Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren CO IMMO of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.
CO IMMO verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CO IMMO verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

CO IMMO, haar logo, iconen en handelsbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze CO IMMO in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen.

 

5. Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom

CO IMMO beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde CO IMMO inlichten indien zijn van oordeel zijn dat CO IMMO zelf of een gebruiker van de Dienst van CO IMMO zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden naar het betrokken CO IMMO kantoor. U vindt de contactgegevens onder punt 1 van deze disclaimer.
Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreuk makend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat CO IMMO niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

  • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;
  • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
  • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van CO IMMO, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
  • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
  • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;
  • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;

 

7. Andere voorwaarden

Indien CO IMMO enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze Algemene gebruiksvoorwaarden niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat CO IMMO afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze Algemene gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze voorwaarden en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door CO IMMO, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige Algemene gebruiksvoorwaarden), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen CO IMMO gelegen is bevoegd zijn.

 

Terug naar de vorige pagina

Terug naar de Home pagina